داستان حمام رفتن بهلول

پرتال ابرومه بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت حکایات خواندنی و حکایات جالب- داستان حمام رفتن بهلول

,حمام زن, جمام دختر, عکس حمام زن,حکایات خواندنی و حکایات جالب

داستان حمام رفتن بهلول

حکایات خواندنی و حکایات جالب-داستان حمام رفتن بهلول

روزی بهلول به حمام رفت ولی خدمه حمام به او بی اعتنایی نمودند و آن قسم که دلخواه بهلول بود او را کیسه ننمودند. با این حال وقت خروج از حمام بهلول ده دینار که همراه داشت را به استاد حمام داد و کارگران چون این بذل و بخشش را دیدند همگی پشیمان شدند که چرا نسبت به او بی اعتنایی کردند.

بهلول باز هفته دیگر به حمام رفت ولی ....

این دفعه تمام کارگران با کمال احترام او را شست و شو نموده و مواظبت بسیار نمودند ، ولی با اینهمه سعی و کوشش کارگران موقع خروج از حمام بهلول فقط یک دینار به آنها داد ، حمامی ها متغیر گردیده پرسیدند سبب بخشش بی جهت هفته قبل و رفتار امروزت چیست ؟

بهلول گفت: مزد امروز حمام را هفته قبل که حمام آمده پرداخت نمودم و مزد آن روز حمام را امروز می پردازم تا شماها ادب و رعایت مشتری های خود را بنمایید.


برچسب ها:
جمام دختر
.
عکس حمام زن
.
حمام رفتن
.
داستان
.
داستانهای بهلول
.مروری برگذشته