صفحه خانگی arrow کودک arrow مراقبت از نوزاد arrow چگونه کودکمان را به خودمان وابسته نکنیم؟

چگونه کودکمان را به خودمان وابسته نکنیم؟

پرتال ابرومه بخش بخش کودک قسمت مراقبت از نوزاد- چگونه کودکمان را به خودمان وابسته نکنیم؟

مراقبت از نوزاد-چگونه کودکمان را به خودمان وابسته نکنیم؟

یکی از راه ها برای این که شما د چار چنین کابوسی نشوید  باید  از همان ابتد ا ساعاتی را از حضور بچه غیبت کنید  و او را به کسان د یگری بسپارید .

شما ۹ ماه بارد اری را که پشت سر می گذارید  د یگر تصور نمی کنید  این کود ک بعد  از تولد  همین قد ر به شما چسبید ه باشد ، اما این حقیقت د ارد .گاهی کود کان آنقدر به ماد ر وابسته می شوند  که هرگز حاضر نیستند  آغوش او را ترک کنند .

_ برای این که شما د چار چنین کابوسی نشوید  باید  از همان ابتد ا ساعاتی را از حضور بچه غیبت کنید  و او را به کسان د یگری بسپارید .

_ به او توضیح د هید  که قرار است بروید  و چه کارهایی انجام د هید . با آنها صحبت کنید  و آنها را برای زند گی، بازی و سرکرد ن د ور از خود  آماد ه کنید .

_ با او قایم باشک بازی کنید  و به او یاد  د هید د ر صورت غیبت باز می گرد ید .

_ وقتی به شما می چسبد  با او د عوا نکنید  و د ر حالی که د ر آغوش شما است او را از خود  د ور نکنید. بلکه به او بفهمانید  با گریه نمی تواند  کارش را پیش ببرد  و شما ساعاتی را ناچارید  به کارهای د یگر بپرد ازید  حتی اگر د ر خانه باشید .

_ کود کان بعد  از نوزاد ی از گریه به عنوان حربه برای جلب توجه استفاد ه می کنند .

_ مراقب باشید  د ر این د ام گرفتار نشوید  تا هر وقت حوصله ند ارید  به گریه بی د لیل کود ک پاسخ مثبت د هید  و هر وقت عصبانی هستید  او را به این د لیل تنبیه کنید . یک رویه د رست را همیشه د نبال کنید  تا کود ک سرد رگم نشود .مراقبت از نوزاد - jamejamonline.ir


برچسب ها:
رفتار صحیح با کودک
.
کودک وابسته
.
بهترین برخورد با کودکان وابسته
.
با کودک وابسته چگونه برخورد کنیم
.مروری برگذشته