بورژوازی ملاکان

پرتال ابرومه بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- بورژوازی ملاکان

بورژوازی ملاکان

● چگونه ساختارهای ناامن اقتصادی به افت نهادهای تولید می انجامند
▪ محیط بنگاه
در ساختار دوگانه اغلب اقتصادهای در حال توسعه، بنگاه ها در دو مقیاس بسیار بزرگ و با مالکیت دولت و یا با مقیاس بسیار کوچک و مالکیت خانوادگی فعالیت می کنند. بنگاه های متوسط مقیاس، غزال های پیش برنده مسیر تحول تکنولوژی و گسترش بازارها، در این کشورها بسیار محدودند و بخش اعظم آنها نیز چشم انداز فعالیت کوتاه مدتی دارند.

بازاریابی,ساختارهای ناامن,اقتصادی

بورژوازی ملاکان


برچسب ها:
بنگاه
.
مسیر
.
مقیاس
.
چشم انداز فعالیت کوتاه
.
فعالیت
.مروری برگذشته